Special offers of hotel "Kupecheskayat", the city of Solvychegodsk